مدارک - Step 1 of 7

سن قانونی متقاضی

متقاضی ثبت نام باید ۱۸ سال تمام داشته باشدارسال عکس ۴×۳ رنگی

تمام رخ , زمینه روشن و لباس تیره ,بدون عینک و خانمها بدون آرایش و با حجاب کامل ( گردی صورت مشخص باشد ) آقایان بدون ریش تزئینی و موی مدل دار ( دو گوش مشخص باشد ). عکس جدید و مشابه شناسنامه و کارت ملی نباشد .ارسال عکس شناسنامه

اصل شناسنامه و یک برگ کپی از صفحه اول و صفحه دوم و ( در صورت داشتن توضیحات شناسنامه مانند تغییر اسم , یک کپی از صفحه توضیحات )ارسال عکس کارت ملی

اصل کارت ملی و یک برگ کپی از دو طرف آنپرداخت و ارسال فیش واریز

در صورت پرداخت نقد فیش پرداختی کل مبلغ و در صورت پرداخت اقساط فیش پرداختی از مبلغ پیش پرداختتذکر:

در اولین حضور هنرآموز در آموزشگاه به همراه داشتن اصل و کپی های مدارک لازم و الزامی می باشد ۱. صفحه اول شناسنامه و دوم ۲. کارت ملی ۳. شش قطعه عکس